Onderhoudsabonnement

Support en service zijn twee belangrijke zaken. Daarom biedt ADS International de mogelijkheid om met haar softwaregebruikers een onderhoudsabonnement af te sluiten. Het biedt u een grote variëteit aan ondersteuning, zodat u het beste uit uw software kunt halen. Omdat wij weten hoe belangrijk onze software voor u en uw bedrijf is, willen we u op de best mogelijke wijze assisteren. Wanneer u een onderhoudsabonnement afsluit, heeft u recht op onderstaande voordelen:

 

De nieuwste versies en updates - Up to date

De ontwikkeling van Monicom softwarepakketten staat nooit stil. Monicom Software is altijd op zoek naar nieuwe technieken en mogelijkheden om haar programma's nog sneller, vriendelijker en completer te maken. Ook kan bijvoorbeeld de wetgeving veranderen, zodat er een aanpassing nodig is. Wanneer u een onderhoudsabonnement heeft, kunt u de nieuwste versies van Monicom software downloaden. Met een onderhoudsabonnement van ADS International bent u er dus van verzekerd, dat u altijd met de nieuwste versies werkt van Monicom Software programma's.

 

Onbeperkte support - U staat er nooit meer alleen voor

U kunt onbeperkt gebruik maken van de helpdesk van ADS International. Al uw vragen over Monicom Software programma's, over van alles, kunt u direct voorleggen aan ons. ADS International wordt bemand door specialisten die met u meedenken en uw vragen snel en adequaat beantwoorden.

 

Nog even de voordelen van een onderhoudsabonnement op een rijtje:

  • Probleem wordt in de meeste gevallen nog dezelfde dag opgelost.
  • U mag zo vaak bellen als u wilt.
  • Regelmatig zijn er nieuwere versies via het internet te verkrijgen.
!

Voorwaarden onderhoudsabonnement

Supplement aan algemene voorwaarden

Hierbij verklaart klant elk (Monicom) Software product welke klant koopt of heeft gekocht nu en in de toekomst uitsluitend voor het door klant opgegeven bedrijf te gebruiken, het programma actueel te houden door elke update te installeren en het bijbehorende onderhoudsabonnement te voldoen binnen de gestelde termijn - voor elk der licenties - en tevens bedrijfsmatig alsook persoonlijk in te staan voor de aanschafprijs en het onderhoudsabonnement voor elke (Monicom) Software licentie ook welke elders aanwezig is of was of in gebruik zijn of zijn geweest welke klant direct of indirect verschaft aan derde. Het onderhoudsabonnement is onlosmakelijk verbonden met elk van één of meer programma’s. Elk onderhoudsabonnement zal jaarlijks in rekening worden gebracht conform de prijs welke op de website van ADS International vermeldt staan ingaande per direct na aankoop of verschaffing van het programma. Onder het onderhoudsabonnement is inbegrepen:
- Onbeperkt telefonische hulp voor de duur van het contract.
- Alle beschikbare updates die uitsluitend via internet verstrekt worden.

Onder het onderhoudsabonnement is niet inbegrepen:
- Oplossen van problemen met hardware en software van derden en (netwerk) instellingen of systeemconfiguraties.
- Inrichten van het programma, indeling van rapporten en lay-outs, maatwerk en aanpassingen.
- Support op locatie (on-site) of support door overname van de computer op afstand (on-line).

ADS International behoudt zich het recht voor na afloop van elke termijn van 12 maanden het abonnementstarief in redelijkheid aan te passen. Het abonnement dient binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te zijn. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en zal telkens stilzwijgend voor een gelijke periode worden verlengd, behoudens opzegging per aangetekende brief 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de termijn. In de opzeggingsbrief dient duidelijk omschreven te zijn voor welk softwarepakket er opgezegd wordt. Indien het softwarepakket niet is gespecificeerd zullen wij de opzegging niet in behandeling nemen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde administratie- en verzendkosten, welke kosten aan ADS International zijn verschuldigd. Support wordt uitsluitend tijdens de kantoortijden van ADS International verleend zijnde maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur behoudens sluiting wegens zon- en feestdagen en vakantie. Bij het verlenen van support dient de abonnee het programma direct beschikbaar te hebben. Bij het aangaan van een onderhoudsabonnement gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Middels het aangaan van deze overeenkomst verklaart klant kennis genomen te hebben van en akkoord gegaan te zijn met de vestiging van een pandrecht op alle in het vermogen vallende roerende zaken en of gelden en geldswaarden welke klant thans in het bezit heeft, danwel in de toekomst kan verkrijgen, zulks ter dekking en verhaal van uit deze overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen.
Algemene voorwaarden van derde wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

ADBplus 2000 Lite

adblite
Klik hier

ADBplus 2000 Pro

adbpluspro
Klik hier

ADBplus Special

ADBplusspecial
Klik hier

ADBplus 2000 Special Onderhoudsabonnement per kassa-module

MON2067
kassa
Klik hier

per jaar met automatische verlenging. (Telefonische support)

ADBplus 2000 Special Client / Server

adb_client
Klik hier

ADBplus 2000 Small

MON2069
adbsmall
Klik hier

Crediteuren administratie.

crediteuren_banner
Klik hier

Kasboek.

kasboek

Urenregistratie Plus

uren_banner

Voorraadbeheer

voorraadbeheer